Терминологичен речник

Компютърен вирус

Терминът "компютърен вирус" е въведен за първи път от д-р Фред Коен в неговата докторска дисертация. Той е разработил теоретичен математически модел на поведението на компютърните вируси и го е използвал за да изследва различни хипотези за разпространението им.

Формалната математическа дефиниция на д-р Коен не е лесно да се преведе на човешки език, но неговата добре-известна неформална дефиниция гласи: "Компютърният вирус е компютърна програма, която може да заразява други програми, като ги модифицира така, че те да включват възможно еволюирало нейно копие". Забележете, че не е необходимо една програма да нанася умишлени щети (например, като изтрива или поврежда информация), за да бъде тя определена като вирус.

Проблемът с неформалната дефиниция на д-р Коен е, че тя не обхваща редица тънкости на математическия му модел. В резултат на това, възникват редица проблеми, които могат да бъдат разрешени само след изучаване на математическия му модел. Използвайки формалната си дефиниция, самият д-р Коен определя като компютърни вируси някои програми, които повечето потребители (и дори и експерти) не биха класифицирали като такива. Например, при някои обстоятелста програма за правене на резервни копия (бекъп) или компилатор, който компилира собствения си изходен текст (сорс) могат да бъдат класифицирани като "вируси" според формалния модел на д-р Коен.

Различни други дефиниции на термина "компютърен вирус" са били предлагани, но вероятно може да се каже, че повечето хора биха нарекли вируси нещата, отговарящи на следното определение:

Компютърният вирус е програма, която съдържа код, изрично предназначен за да я копира и която може да "заразява" други програми като ги модифицира (тях, или средата, в която се намират) по такъв начин, че изпълнението им да води до изпълнение на възможно модицираното копие на вируса.

Компютърните вируси са всъщност частен случай на програми, известни като "вредителски софтуер" или "малуер". Важно е да се разбере основната разлика между компютърните вируси и другите видове вредителски програми - вирусите са единственият вид вредителски програми, който може да се саморазпространява.

Компютърен червей

За разлика от компютърните вируси, определението на понятието "компютърен червей" е много по-размито. Д-р Коен се е опитал да даде математическа дефиниция на това понятие в една от многото си статии, но тази дефиниция не е получила широко приложение. По същество, има поне три различно школи, опитващи се да дефинират това понятие.

Според първата и най-популярната школа, компютърният червей е вид компютърен вирус, който умишлено използва мрежата, за да се разпространява от един компютър на друг. Под "умишлено" се подразбира, че червеят "знае" за съществуването на мрежата и активно е използва, за да открие други компютри и да ги зарази - а не, например, че попада на други компютри случайно, защото заразява файлове в случайно подбрани директории и някоя от директориите, които е избрал, всъщност се намира на мрежов сървер и е просто видима на заразения компютър.

Според друга школа, компютърният червей е вид компютърен вирус, който не заразява други програми, а се разпространява като самостоятелна програма (или множество от такива програми). Привържениците на първата школа възразяват, че вирусите, които заразяват други програми се наричат "паразитни", така че тези, които не го правят могат просто да бъдат наречени "непаразитни" и не е нужно да бъдат наричани "червеи". Освен това, има редица вируси, които не заразяват други програми (например, вирусите по сектора за начално зареждане), но исторически те са известни като вируси, а не като червеи.

Според третата школа, компютърните вируси са отделен вид саморазмножаващи се програми (т.е., те не са вируси), които са в състояние да заразяват други компютри без никакво човешко участие (непример, не е нужно човек да трябва да копира и стартира заразена програма).

Причината за цялата тази бъркотия от дефиниции е в това, че първият широко разпространен червей (за който всички са съгласни, че е червей) е червеят на Морис и той отговаря и на трите дефиниции, изложени по-горе. Просто привържениците на различните школи са избрали различни подмножества от свойствата му като съществени за определението му като червей.