Дейности, извършвани от Национална лаборатория по компютърна вирусология

Националната лаборатория по компютърна вирусология е единственото научно звено в България, което е специализирано в областта на компютърната вирусология, компютърната, комуникационната и информационната сигурност.

Компютърната вирусология като самостоятелна научна дисциплина се основава на постиженията на няколко научни дисциплини, като математика, информатика, физика, химия, астрономия, а напоследък и биология на клетъчни организми и генетика на микроорганизми.

Създаването на компютърните вируси е възникнало почти едновременно със създаването на първата компютърна програма.

И както често се случва с човешките постижения, тази идея е намерила „негативна“ реализация в разрушаване, манипулиране или шпиониране на информацията в милиони компютри по света.

Всички световни фирми, имащи отношение към компютърния, комуникационния и информационния свят, правят сериозни инвестиции в състезанието „вируси - антивируси“, защото резултатите от него ще определят в голяма степен бъдещето на компютърните, комуникационните и информационните системи.

Това е особено актуално през последните години, когато идеята за биологично поведение на компютърните вируси стана реалност и когато самокодиращи и самомутиращи алгоритми доближиха компютърните вируси до модела на биологичните клетки и организми.

В последните години, класическото понятие компютърни вируси се трансформира в обобщаващото понятие злонамерен софтуер, което включва в себе си повече от 60 основни вида, повече от 2 000 фамилии и повече от 5 000 000 вирусни сигнатури.

В Лабораторията се създават компактни програмни реализации за няколко платформи.

Тези програмни реализации разпознават и отстраняват “in the wild” множеството на вирусните сигнатури.

Програмните реализации осигуряват също и ефективна защита от тип “monitor” и от тип “integrity checker” при минимална загуба на ресурси.

История

Лабораторията по компютърна вирусология (ЛКВ) е създадена през 1990 г. с решение на Президиума на Българската академия на науките, определящо компютърните вируси и техните разновидности като основна научна проблематика.

През 1993 г. лабораторията е преименувана в Национална лаборатория по компютърна вирусология (НЛКВ) като в научната проблематика са добавени различните аспекти на информационната сигурност.

Мисия

НЛКВ е академично специализирано звено за:

 • фундаментални и приложни научни изследвания;
 • консултантска и експертна дейност;
 • приложение на научни резултати;
 • подготовка на висококвалифицирани специалисти;
 • както и други дейности съгласно чл. 2 от Закона за БАН,

в областта на:

 • създаването и изследването на математически и евристични методи и средства за анализ и оценка на компютърни вируси;
 • създаването и актуализирането на съществуващи бази от данни/знания за компютърни вируси;
 • създаване и изследване на принципно нови методи на компютърна сигурност и антивирусна защита;
 • апробиране на национални и международни програмни и апаратни методи и средства за компютърна сигурност и антивирусна защита.

Направления


 • Data Security
 • Computer Security
 • Communication Security
 • Operating System Security
 • Web Security
 • Email Security
 • Cloud Security
 • Wireless Security
 • Cryptographic Security
 • Mobile device Security
 • Application Security
 • Emission Security
 • Virtualization Security

Приоритети


 • Изследване и класифициране на нови компютърни вируси (malware, malattack);
 • Meтоди и средства за откриване на компютърни вируси (malware, malattack);
 • Meтоди и средства за отстраняване на компютърни вируси (malware, malattack);
 • Meтоди и средства за възстановяване на данни;
 • Апробация на изброените по-горе методи и средства;
 • Изследвания в областта на стандартите за кодиране и криптиране;
 • Изследвания в областта на системите за контрол на достъпа;
 • Изследвания в областта на клиент/сървър приложенията.

Методики


 • Оценка на влиянието на операционната среда – дефиниции и параметри;
 • Оценка на даден клас вируси – дефиниции и параметри;
 • Създаване на аналитични модели – опростявания и верификация;
 • Оптимизационни процеси – функции, параметри и експерименти;
 • Създаване на симулационни модели – опростявания и верификация;
 • Алгоритмични решения и програмни реализации за даден клас вируси;
 • Създаване на програми и ежемесечно обновяване на фамилията продукти NLAB.