Пред-кандидатстудентски курс по математика

Курсът е предназначен за ученици, завършили 11-ти клас и имащи намерение да кандидатстват в университет в края на учебната 2013/14 година.

Целта на курса е да предложим на бъдещите кандидат-студенти една ранна и навременна оценка на нивото на техните познания съизмерено с изискванията на кандидатстудентските изпити. Тези занятия ще са от полза на ученици, получили добро образование в училищата си и желаещи да преговорят и допълнят знанията си през ваканцията. Същевременно за онези, които изпитват съмнение по отношение на своята подготовка ще се предостави една неоценима възможност да попълнят пропуските в знанията си и доусъвършенстват техниката си на решаване.

Темите са разделени на 10 основни раздела:

ЧАСТ I (25 часа за една седмица)


 • 1. Рационални уравнения и неравенства. Квадратни уравнения и неравенства. Абсолютни стойности. Рационални функции.
 • 2. Ирационални уравнения и неравенства. Изрази с рационален степенен показател.
 • 3. Планиметрия 1. Основни зависимости в триъгълника, успоредника и трапеца.
 • 4. Комбинаторика. Множества. Броене. Вероятности.
 • 5. Тригонометрия 1. Основни зависимости в триъгълника. Синусова и косинусова теореми.

*Първата част е подходяща и за ученици, завършили 10-ти клас.

ЧАСТ II (25 часа за една седмица)

Втората част застъпва основно теми, изучавани в 11-ти клас
 

 • 6. Системи от уравнения. Нелинейни системи. Системи с трансцендентни изрази.
 • 7. Прогресии. Числови редици. Аритметична и геометрична прогресии. Приложения.
 • 8. Тригонометрия 2. Обобщени ъгли. Тригонометрични тъждества. Тригонометрични уравнения.
 • 9. Планиметрия 2. Приложения на тригонометрията в планиметрията.
 • 10. Статистика. Обработка на данни. Мерки за централна тенденция. Сравнения на две разпределения. Техники за отбиране на извадки.

ЧАСТ III (25 часа за една седмица)

Третата част на курса е предназначена за ученици от 12-ти клас. През учебната 2013/14 година Лабораторията предлага този курс от занятия на завършилите първите две части. В настоящия момент предлагаме съкратена версия за кандидат-студентите, които продължават да се готвят за явяване на изпит през лятото на 2013.
 

 • 11. Показателна и логаритмична функция. Свойства. Показателни и логаритмични уравнения.
 • 12. Стереометрия. Многостени. Сечения. Приложения на тригонометрията.
 • 13. Производни на функции. Приложения. Изследване на функции.
 • 14. Конкурсни задачи.

Формата на занятията е решаване на задачи с минимален преговор на теорията. Задачите са на нивото на приемния изпит за СУ. От учениците ще се очаква да знаят основите не училищния курс. Препоръчваме на курсистите да допълнят наученото в курса с изобилни самостоятелни упражнения. През новата учебна година планираме да предложим продължение на курса, в което учениците ще имат възможността да доусъвършенстват материала от 12-ти клас.

Информация за курса


 • Местоположение: Курсовете се провеждат в Национална лаборатория по компютърна вирусология на адрес: ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 172 (в сградата на Институт по математика и информатика към БАН)
 • Продължителност: 25 учебни часа за една седмица (от понеделник до петък), разпределени както следва:
  • 1 и 2 час: 10:00 ч. до 11:30 ч.
  • 3 час: 11:45 ч. до 12:30 ч.
  • Обедна почивка: 12:30 ч. до 13:30 ч.
  • 4 час: 13:30 ч. до 14:15 ч.
  • 5 час: 14:30 ч. до 15:15 ч.
 • Начални дати: за периода юли - август начало всеки понеделник
  (* Забележка: курсът стартира при наличие на най-малко 5 участника. Максималният брой обучаеми в една група е 9.)
 • Финансови условия: 180,00 лв. на част.

Информация за преподавателя

Име: Вилислав Николов Бучакчиев

Преподавателски опит:

 • Преподавател
  • Преподавал лекции на курсове с размери 10–120 студенти, съставял курсове, изпитвал и оценявал. Координирал и ръководил екипи от 1–3 асистенти и оценители.
  • Курсове, преподавани в Университета на Маями:
  • Математически анализ - всички нива. Линейна алгебра. Дискретна математика. Вероятности и статистика. Общо 48 курса.
  • Курсове, преподавани в Университета на Калифорния в Ървайн:
  • Математически анализ - всички нива. Дискретна математика. Комплексен анализ и приложения. Общо 11 курса.
 • Асистент
  • Водил упражнения, дискусии и компютърни лабораторни занятия. Провеждане на тестове и оценяване на студентски работи. Организация на студентски доклади. Подготовка и съставяне на данни и софтуер и провеждане на емпирични компютърни тестове със студентите. Използуван софтуер: Matlab, Maple, SAS, Excel.
  • Курсове в Университета на Юта:
  • Корпоративни финанси, Инвестиции, Микроикономика.
  • Курсове в Университета на Калифорния в Ървайн:
  • Математически анализ - всички нива, Обикновени диференциални уравнения, Линейна алгебра, Абстрактна алгебра, Линейно и нелинейно оптимиране, Числен анализ.
  • Курсове в Софийския университет:
  • Математически анализ 1 и 2.
  • Курсове в ВВТУ:
  • Математически анализ 1 и 2, Диференциални уравнения и Финансова математика.

Факултативна дейност

 • Математически ученически кръжок (Math Circles at UCI), 1997 – 2003. Под ръководството на Людмил Кацарков. Поддръжка на интернет страницата, провеждане на дискусии с учениците, разработка на печатни материали и, понякога, провеждане на самостоятелни лекции.
 • Калифорнийско лятно училище за математика и наука (California State Summer School for Mathematics and Science - COSMOS), 1999 – 2003. Лятна програма за работа с талантливи средношколци. Водене на лекции и упражнения, подготовка на печатни материали и интернет страницата. Подготовка и проверка на тестове и състезания.

Награди

 • Connelly Award, Юни, 2004 г. Присъжда се на докторанти от името на Департамента по математика на Университета на Калифорния в Ървайн за отличие в преподаването и научните изследвания.
 • Dean’s Graduate Fellowship, Януари - Юни, 2000 г. UCI School of Physical Sciences.

Пълната автобиография можете да свалите тук.

За допълнителна информация:


 • education@nlcv.bas.bg
 • 02 9733398
 • 088 4747464